Referat fra Årsmøde 2019

 
Referat af årsmøde/valgmøde
Onsdag den 13. februar 2019 i Aktivitetshuset Kongshøj.

Formand Henning Brøgger bød velkommen. En særlig velkomst rettede han til formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune
Susanne Bettina Jørgensen.


Pkt. 1: Valg af dirigent
 
Peder Christensen blev valgt. Han takkede for valget og konstaterede, at det formelle omkring indkaldelsen til mødet var i orden.
Valg af stemmetællere Hanne Jensen og Anna Oxvang.

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år – (se andet sted på hjemmesiden)
 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for 2018. Han oplyste, at der var registeret 13.750 antal brugere af huset til arrangementer og aktiviteter. Ligeledes oplystes det, at Aktivitetshuset har gennemført i alt 28 arrangementer.
Han fremhævede EDB-gruppen, som har taget initiativ til, at mennesker kan møde op i Aktivitetshusets PC-Cafe den første torsdag i hver måned mellem kl. 14.00 – 15.00 og få hjælp til deres computerproblemer etc.
Formanden takkede vores webmaster Jørn Jensen for flot PR-arbejde og for en velfungerende hjemmeside, som han opfordrede alle til at huske at bruge.
Også Britta Sørensen fik en tak for at være initiativtager til, at skiftende lokale kunstneres billeder pryder Aktivitetshusets lokaler.
Han rettede han en tak til vores aktivitetsleder Marianne Nielsen og brugerne af det kreative værksted for fremstilling af smukke håndarbejder mm., som sælges ved forskellige arrangementer i og udenfor Aktivitetshuset.
Formanden udtalte slutteligt, Huset fungerer godt og stabil, og at vi er godt rustet til fremtiden.
Herefter blev formandens beretning overgivet til dirigenten for styring af eventuelle spørgsmål. Da der ikke fra forsamlingen var spørgsmål til beretningen, blev denne godkendt.

Pkt. 3: Forelæggelse af regnskab til orientering

3.1 Kommunekassen blev gennemgået.
3.2 Udlægskassen blev gennemgået
På et spørgsmål fra salen blev det oplyst, at betaling for udlejning af lokaler kommer i udlægskassen.
En spørger ville høre, hvordan vores formue var anbragt. Formanden svarede, at pengene står i Nordea i Frederikssund, og der betales et gebyr på kr. 300,00, fordi vi er en forening.

Pkt. 4: Valg af medlemmer for 2 år til fondens bestyrelse

Poul Bauer-Jensen, Merete Skotte, Svend Madsen samt Vivi Nowack blev genvalgt.

Pkt. 5: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

Vibeke Høyer og Jørn Jensen.

Pkt. 6: Eventuelt

6.1

Leder af bridgeholdet Yvonne Beicker oplyste, at det gennem længere tid har været et stort problem som opstår om onsdagen, fordi en del bankodeltagere kommer meget tidligt og står i lange køer for at komme ind i salen.
Formanden oplyste, at han ikke havde hørt om problemet men opfordrede til, at Yvonne Beicker og han - så hurtigt som muligt - mødtes og sammen fandt en god løsning på problemet.

6.2

Formanden for Ældre Sagen oplyste, at der afholdes Årsmøde i Ældre Sagen fredag den 15/3-19 kl. 14.00 i Aktivitetshuset. Alle er velkomne også ikke medlemmer.

6.3

Susanne Bettina Jørgensen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune, takkede for invitationen og oplyste, at der 29/1-19 er kommet en ny bekendtgørelse om ”Værdighedspolitik” indeholdende et nyt punkt ”Bekæmpelse af ensomhed”.

Slutteligt takkede formanden dirigenten for god kompetent ledelse af Årsmødet og overrakte en vingave.

       Peder Christensen        Henning Brøgger        Merete Skotte
       dirigent                         bestyrelsesformand     referent
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetshuset Kongshøj | CVR: 32849741 | Kannikestræde 2C, 3550 Slangerup  | Tlf.: 47333812